ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3582/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 185238

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με χειρουργικό υλικό (CPV 33169000-2) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.