ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ.6814/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ(CPV33141110-4), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.641,83€ ΜΕ Φ.Π.Α ΜΕ ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ