ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5017/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 193228

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γάντια (CPV 18424300-0), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 118.025,54€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.