ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ.739/2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ(CPV30192700-8)ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.100,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.