ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 242156

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με Καθετήρες (CPV 33141200-2), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ 13% και 24% και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή