ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 4766/2021

Για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με μελανοταινίες (CPV 30192300-4), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης (προαίρεση) 31.369,56€ συμπ/νου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.