ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 6532/2020

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με μια ψυκτική φυγόκεντρο, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.