ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 6874/2020

Για την ανάδειξη προμηθευτή Υγρού Οξυγόνου (CPV 24111900-4) με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή μίας (1) δεξαμενής για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης (προαίρεση) 65.472,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.