ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1241/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 85791

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ράμματα (CPV 33141126-9) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 108.970,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.