ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 5640/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΣΑΚΟΥΣ ΟΥΡΟΣΤΟΜΙΑΣ – ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ (CPV 33190000-8), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.417,14€ ΜΕ Φ.Π.Α ΜΕ ΚΡΙΤHΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.