ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 210146

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού δύο  (2)  αναλυτών, για την διενέργεια εξετάσεων αερίων αίματος στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV 38432100-3), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 90.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.