ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8327/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 100936

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου χειρουργικό υλικό (CPV 33169000-0) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.