ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 7268/2020

Για την ανάδειξη προμηθευτή με ειδικά απολυμαντικά CPV 24455000-8, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 53.600,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.