Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου Γυάλινων Ειδών Εργαστηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. 2051 / 2019

Για την ανάδειξη Αναδόχου Γυάλινων Ειδών Εργαστηρίου (CPV 33793000-5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης (προαίρεση) 46.895,32 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής.