ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 3/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 9940/08-03-2021 (ΑΔΑ: 67Λ9ΟΡ1Ο-Υ4Θ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», του Γ.Ν. Καβάλας, του Γ.Ν. Ξάνθης και του Γ.Ν. Διδυμοτείχου», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (133.266,13€) χωρίς ΦΠΑ και εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (165.250,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στα πλαίσια υλοποίησης πρόσθετων δράσεων του έργου «Ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης σε Απομονωμένες και Υποβαθμισμένες Διασυνοριακές Περιοχές» («Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα–Βουλγαρία 2014- 2020”.