ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7239/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 139823

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Α. των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ) και Β. των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV 90524400-0) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 119.300,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.