ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 3793/2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (CPV 33141200-2), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 49.984,58€ ΜΕ Φ.Π.Α, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

* Το αρχείο του προγράμματος ΕΡΜΗΣ όταν το κατεβάσετε θα είναι σε μορφή .zip, για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε θα ανοίξετε τον συμπιεσμένο φάκελο και, στη συνέχεια, θα σύρετε το αρχείο ή φάκελο από τον συμπιεσμένο φάκελο σε μια νέα θέση.