ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 9396/2020

Για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου,
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.000,00€ με φπα για δύο έτη και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.