ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 1675/2020

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.500,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.