ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Μ/Γ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτησή της.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση και τις τεχνικές προδιαγραφές.