Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με Ακτινολογικά φιλμ (CPV 32354100-0),για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€  με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.