ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ.6570/2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV 33168000-5), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ
(1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.483,14€ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Το αρχείο για το πρόγραμμα Ερμής είναι σε συμπιεσμένο φάκελο zip. Για να αποσυμπιέσετε το αρχείο ανοίξτε τον συμπιεσμένο φάκελο και, στη συνέχεια, σύρετε το αρχείο από τον συμπιεσμένο φάκελο σε μια νέα θέση.