Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 90ΕΚ * 100
ΜΕΤΡΑ, 18 ΚΛΩΣΤΩΝ, ΥΔΡΟΦΙΛΗ (CPV 33141114-2), για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ένα(1) επιπλέον έτος, ενδεικτικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.000,00€ με Φ.Π.Α, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή»