ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 1722/2020

Για την ανάδειξη αναδόχων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.000,00€ με φπα για δύο έτη και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.