ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8475/2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 172627

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια  του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ειδικά απολυμαντικά (CPV 24455000-8), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος , συνολικής ενδεικτικού προϋπολογισμού 51.400,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.