ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 123/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 83805

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ηθμό διάλυσης – φίλτρα (CPV 33181200-4) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 392.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.