ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5858/2019

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 77288

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ηθμό διάλυσης – φίλτρα (CPV 33181200-4) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 392.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.