Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

κατάθεσης προσφοράς για την κατασκευή και τοποθέτηση δικτύου ατμού 2¨ και συμπυκνωμάτων 1 1/2¨, (CPV:44110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 7.400,00€ με φπα