Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καθετήρες (CPV 33141200-2), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.151,00€ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή