Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την αντικατάσταση δύο κεντρικών μονάδων α)Οξυγόνου (Ο2) και
β)πρωτοξειδίου (Ν2Ο) (CPV: 31720000-9) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 8.060,00€ με φπα