ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 422/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 84114

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου λαπαροσκοπικό υλικό (CPV 33169000-2) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 220.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.