ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 960/2020

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την μίσθωση οικήματος από το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (CPV 70220000-9), για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, με ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος 400,00€ και κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.