ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 5579/2019

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων των ετών 2019 & 2020 και  για τον έλεγχο της απογραφής των αποθεμάτων της χρήσης των ετών 2019 & 2020 του  Γενικού  Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00€  με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.