Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους πίνακες αυτοματισμού των δύο (2) γεννητριών-Η/Ζ (CPV: 31600000-2) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 4.253,20€ με φπα