ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3505/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 91635

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων, με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού τριών (3) αναλυτών, για την διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων (Γενική Αίματος, ΔΕΚ) στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο και στο Σταθμό Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV 33696200-7), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 130.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.