ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 3649/2019

 Για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με Γάζα (CPV 33141114-2), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης (προαίρεσης) 51.865,60 συμπ/νου Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής