Προμήθεια ενός Ηλεκτροκαρδιογράφου

Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, κατόπιν της αριθμ. 7424/12-11-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή, θα προβεί στην προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκαρδιογράφου (CPV: 33123230-9) με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000,00€ με ΦΠΑ.