Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας φυγόκεντρου

Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, κατόπιν της αριθμ. 7434/12-11-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή, θα προβεί στην προμήθεια μίας (1) φυγόκεντρου (CPV: 33141620-2), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000,00€ με ΦΠΑ.