Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την τροποποίηση του συλλέκτη και κατασκευή νέου δικτύου ατμού και συμπυκνωμάτων καθώς και σ’υνδεση αυτού με τα μηχανήματα πρέσες, κύλινδρος, πλυντήρια, στεγνωτήρια στο χώρο των πλυντηρίων (CPV: 31720000-9), του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ενδεικτικής δαπάνης 11.315,00€ με φπα.