Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την κατάρτιση Χάρτη Εσωτερικού (ενδογενούς) Ελέγχου κατ΄
εφαρμογή της αριθμ. Απόφασης ΦΓ8/55081 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00€ με ΦΠΑ, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής