Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια για την προμήθεια με βελόνες παρακέντησης φίστουλα (CPV 33141324-7),για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του  Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 16.893,50€ με φπα και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής