Προμήθεια φιαλιδίων με υπεροξείδιο του υδρογόνου (CPV 24315300-8), για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα της παρούσας.