Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με έπιπλα  (CPV 39130000-2), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 1.200,00€ με φπα  24% και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή