Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αντικείμενο την κατασκευή ηχοπετάσματος, ήτοι ηχομονωτικών και ηχοαπορροφητικών παρεμβάσεων (CPV: 44112600-4),  στη Μονάδα Παραγωγής Αέριου Οξυγόνου του Γ.Ν. Διδυμοτείχου,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.267,00€ με  ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής