Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων των ετών 2023 & 2024 και  για τον έλεγχο της απογραφής των αποθεμάτων της χρήσης των ετών 2023 & 2024 του  Γενικού  Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου (CPV: 79212000-3), σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 του Νόμου 3599/2007 και το άρθρο 11 του Νόμου 3697/2008, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.