Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης αίματος, (cpv:85146000-4), για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου , για ένα έτος, ενδεικτικής δαπάνης  30.000,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.