Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου  με αναλώσιμα είδη μαγειρείων (CPV 39830000-9) συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 12.450,59€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.