Πρόσκληση για προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με Φωτοαντιγραφικό χαρτί (CPV:30197643-5), για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.099,48€ με Φ.Π.Α, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή