ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και σημαντικών εγγράφων του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, Κ.Ψ.Υ. Ορεστιάδας και Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας (CPV:79571000-7), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 6.000,00€ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά υπηρεσία μεταφοράς