Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 3.000,00€ πλέον φπα